Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUB media B.V.

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BLUB Media B.V., handelende onder de naam: BLUB Media, gevestigd en kantoorhoudende te 1704 PX Heerhugowaard aan het adres Smuigelweg 1B, KvK-nummer 67324800, hierna te noemen: “BLUBmedia”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen BLUBmedia en zijn wederpartij, hierna te noemen: “de opdrachtgever ”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. BLUBmedia wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BLUBmedia, voor de uitvoering waarvan door BLUBmedia derden dienen te worden betrokken.
 4. Op bedingen die van deze algemene voorwaarden afwijken kan door de opdrachtgever jegens BLUBmedia alleen beroep worden gedaan indien deze vooraf schriftelijk door BLUBmedia zijn aanvaard.
 5. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Tussen partijen zal alsdan, ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepaling, gelden een regeling die het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2: overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van BLUBmedia zijn vrijblijvend en worden schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.
 2. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard door de opdrachtgever. De aanvaarding door opdrachtgever geschiedt door een schriftelijk of elektronisch akkoord.
 3. Indien geen overeenkomt op basis van de offerte/het aanbod tot stand komt, dient de offerte/het aanbod en alle hierbij behorende bescheiden op het eerste verzoek van BLUBmedia terstond door de opdrachtgever en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van BLUBmedia.

 Artikel 3: prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de door BLUBmedia gedane aanbieding. De in de offerte/het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Gemaakte of te maken kosten van derden in verband met de uitvoering van de opdracht zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever al zijn/worden voldaan.
 3. De kosten van door BLUBmedia verricht meerwerk dat door opdrachtgever uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard, zullen door opdrachtgever aan BLUBmedia worden vergoed. Indien mogelijk zal BLUBmedia de opdrachtgever schriftelijk informeren over de met het meerwerk te verwachten kosten.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst tussen BLUBmedia en opdrachtgever

 1. BLUBmedia zal het overeengekomen werk naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, staat het BLUBmedia vrij bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan door BLUBmedia is aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever levert slechts gegevens aan, welke geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval de opdrachtgever, ondanks het voornoemde, inbreukmakende gegevens aan BLUBmedia verstrekt, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart BLUBmedia voor claims van derden wegens het gebruik van de aangeleverde, inbreukmakende, gegevens.
 4. Indien de gevraagde gegevens niet tijdig aan BLUBmedia zijn verstrekt, heeft BLUBmedia het recht de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende schade conform de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever door te berekenen.
 5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit een indicatieve termijn en nimmer een fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever BLUBmedia derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BLUBmedia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. Indien BLUBmedia, of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden uitvoeren op locatie bij de opdrachtgever, verstrekt de opdrachtgever kosteloos de redelijk gewenste faciliteiten voor uitvoering van de werkzaamheden.
 7. BLUBmedia is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 9. Zodra het werk voltooid is en derhalve opgeleverd kan worden, deelt BLUBmedia dit aan de opdrachtgever mede.

Artikel 5: duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen BLUBmedia en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6: betaling

 1. Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities aan BLUBmedia voldoen. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum het factuurbedrag aan BLUBmedia voldoen.
 2. Indien betaling via een automatische incasso is overeengekomen en de automatische incasso wordt stopgezet door opdrachtgever, zal het over de resterende termijnen nog verschuldigde bedrag ineens opeisbaar zijn. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd zullen alsdan de termijnen over de eerstvolgende 12 maanden direct opeisbaar zijn.
 3. Indien een automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan opdrachtgever meegedeeld en heeft BLUBmedia het recht om administratiekosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, met een minimum van € 25,- (vijfentwintig euro) per keer.
 4. Opdrachtgever is niet bevoegd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
 5. Indien tijdige betaling uitblijft, is BLUBmedia gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 6. Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, aanvraag onder curatele stelling en overlijden van de opdrachtgever alsmede wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, zijn de vorderingen van BLUBmedia op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan.
 8. Indien betaling niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is verricht, verkeert de opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling vereist is in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 9. BLUBmedia is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om de invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– per geval/factuur. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf dat gelden de regels van de wet en het besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 10. BLUBmedia kan de opdrachtgever bij het aangaan en/of ten tijde van de overeenkomst verzoeken zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze zekerheid kan onder meer worden gesteld door het voldoen van een voorschotnota dan wel door het stellen van een bankgarantie. Tevens kan BLUBmedia bepalen dat de factuur ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden dient te zijn voldaan, alvorens wordt aangevangen met den werkzaamheden.

Artikel 7: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met BLUBmedia gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal BLUBmedia naar keuze van BLUBmedia steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van BLUBmedia op schadevergoeding, terwijl BLUBmedia alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan BLUBmedia verschuldigde tot gevolg. Het voornoemde recht tot opschorting omvat uitdrukkelijk ook het recht van BLUBmedia om de hosting stop te zetten en het afsluiten van de toegang tot e-mail en het afsluiten van de website. BLUBmedia is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen daarvan.
 2. BLUBmedia is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van BLUBmedia opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door BLUBmedia niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien BLUBmedia tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien BLUBmedia, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 4. Indien BLUBmedia op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding dan wel opzegging reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is hij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding dan wel opzegging van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding dan wel opzegging direct opeisbaar.

Artikel 8: overmacht

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van BLUBmedia kan worden gevergd, heeft BLUBmedia het recht, zulks uitsluitend te harer keuze:
  – de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn; ofwel
  – de uitvoeringstermijn te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van       de hierboven bedoelde omstandigheden; ofwel
  – de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
 1. Onder de hierboven in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen: brand, bedrijfsblokkade, bedrijfsstagnatie, elektriciteitsstoring, internetstoring die langer duurt dan 3 uur, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, stakingen en werkonderbrekingen.

Artikel 9: reclamaties en klachten

 1. Opdrachtgever verplicht zich de uitgevoerde werkzaamheden na oplevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoordt.
 1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien (a) hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij BLUBmedia ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd met een concrete en duidelijke omschrijving van het gebrek, (b) hij BLUBmedia niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen en (c)  hij het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en/of verwerken.
 1. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van het werk of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan BLUBmedia schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat concreet het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
 2. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van het werk bestaan.

Artikel 10: aansprakelijkheid

 1. BLUBmedia heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. BLUBmedia is dus niet aansprakelijk vanwege het enkele feit dat een bepaald resultaat niet wordt behaald.
 2. BLUBmedia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BLUBmedia is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever.
 3. BLUBmedia is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten van derden, ook niet indien die derden door BLUBmedia bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 4. Indien BLUBmedia aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid van BLUBmedia beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval ten aanzien van die kwestie door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BLUBmedia wordt uitgekeerd, danwel, indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BLUBmedia wordt gedaan, beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van orders(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van €5.000,–.
 5. Indien BLUBmedia aansprakelijk is dan is dat uitsluitend voor directe schade.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BLUBmedia aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BLUBmedia toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. BLUBmedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendomsrechten verbonden aan producten, diensten, adviezen en campagnes blijven aan BLUBmedia toebehoren, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met BLUBmedia gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten, is nagekomen.

Artikel 12: industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt BLUBmedia de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom op de door hem verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, schetsen, berekeningen, technische omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken zijn en blijven eigendom van BLUBmedia en mogen zonder zijn voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan BLUBmedia te retourneren op straffe van een boete van € 1.000,– per dag.
 2. BLUBmedia kan het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, overdragen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van deze overdracht kan een vergoeding worden/zijn overeengekomen.
 3. Al het door BLUBmedia vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van BLUBmedia worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.
 4. De werkzaamheden en diensten van BLUBmedia richten zich onder meer op het grafisch ontwerp, copywriting, fotografie, het ontwerpen van websites en het verzorgen van marketing strategieën. BLUBmedia is niet gehouden te onderzoeken of de content die door BLUBmedia wordt gemaakt, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever is daartoe zelf gehouden. Het gebruiken van de content die door BLUBmedia naar eigen inzicht voor opdrachtgever is gemaakt, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook voor wat betreft (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms(rechten) van derden. BLUBmedia is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige kosten, schaden en verliezen die opdrachtgever maakt of lijdt als gevolg van (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendoms(rechten) van derden door het gebruik van de door BLUBmedia bedachte content.

Artikel 13: geschilbeslechting en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen BLUBmedia en opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BLUBmedia zijn vestigingsplaats heeft.
 2. Op elke overeenkomst tussen BLUBmedia en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.